Management


Sr. No. Directors Name Positions
01. Mr. Satish Popatrao Kale (Sir) Chairman
02. Mr. Bhausaheb Indrarao Shinde Vice Chairman
03. Mr. Shivaji Baburao Jadhav Member
04. Mr. Bhaskar Tukaram Khurde Member
05. Mr. Rafiq Mohamed Shaikh Member
06. Mr. Nanarao Bhaurao Deshmukh Member
07. Mr. Devram Narayan Shinde Member
08. Mrs. Rupa Jayant Rashinkar Member
09. Mrs. Pranali Madan Ramole Member
10. Mrs.  Shobha Rajendra Shewale Member
11. Mr. Vitthal Rangnath Wagh Member